چاپ خبر
جواد الائمه (ع) سه‌شنبه, ۰۸ آذر ۱۴۰۱
اردوی استخر فرهنگیان
به منظورتقویت روحیه، ایجادانگیزه وتشویق بیشتر دانش آموزان به
فعالیت های فرهنگی وپرورشی وعملکردمناسب وخوب آن ها
 اردوی استخر فرهنگیان درتاریخ 7آذرماه برگزار شد.
به منظورتقویت روحیه، ایجادانگیزه وتشویق بیشتر دانش آموزان به فعالیت های فرهنگی و پرورشی و عملکرد مناسب و خوب آن ها ، اردوی استخر فرهنگیان در  تاریخ ۷ آذرماه برگزار شد.

 
 
 
انتهای پیام/.