درج مطلب  
حیاط مرکزی
 
آزمایشگاه علوم
 
سالن ورزشی
 
کارگاه رباتیک
 
مرکز کامپیوتر
 
کارگاه حرفه و فن
 
کتابخانه
 
سالن امتحانات
بردهوشمند
 
سالن اجتماعات و نمازخانه