منوی سمت راست  
     
 
کادر آموزشی و علمی  
کادر آموزشی و دبیران آموزشگاه
 
 • دبیران قرآن و پیام های آسمانی
 •     آقای دهقان
 •     آقای کاظمی
 •     آقای اکبر عجمین
 •     آقای ولدان
 •     آقای کبیری
 •  
 •  
 • دبیران ادبیات فارسی
 •     آقای جمعانی
 •     آقای ندایی
 •     آقای شاهدی
 •     آقای کرمی
 • دبیران ریاضی
 •     آقای باغبان
 •     آقای شیرسلیمیان
 •     آقای وطنیه
 •     آقای یزدانی
 •  
 • دبیران مطالعات اجتماعی
 •     آقای جهاندوست
 •     آقای مجدی
 • دبیران زبان خارجی
 •     آقای اسلامیان
 •     آقای حسن زاده
 •     آقای زرنگار
 •  
 • دبیران علوم تجربی
 •     آقای مجید دهقانی
 •     آقای علی صادقیان
 •     آقای گلستانی
 •  
 • دبیران عربی
 •     آقای عباسی
 •     آقای کرمی
 •     آقای غلامزاده
 • دبیران کار و فناوری
 •     آقای بیضایی
 •     آقای مساح
 •  
 • دبیران فرهنگ و هنر
 •     آقای بشیری یزدی
 •     آقای رهبر
 •     آقای حسین زاده
 •  
 • دبیران ورزش
 •     آقای احمد صادقیان
 •     آقای قدرتی
 •     آقای میرشمسی
 •  
 •